خانه / نکات حقوقی / نکات عمومی / جرم و اقسام آن

جرم و اقسام آن

(No Ratings Yet)
Loading...

دستور جلب

 

طبق قانون مجازات اسلامی : هر فعل یا ترڪ فعلی ڪه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد ، جرم محسوب می شود

⬅ازحیث طول زمان ارتڪاب جرم به آنی و مستمر تقسیم می گردد :

🔷جرم آنی :
🔹جرمی است ڪه در زمان ڪوتاهی به ارتڪاب می رسد ، به عبارت دیگر زمان ارتڪاب بسیار ڪوتاه بوده و در مدت غیر قابل ملاحظه اے واقع می شود اگرچه نتیجه آن مدت مدیدے ادامه یابد .

🔶جرم مستمر :
🔸جرمی است ڪه فعل یا ترڪ فعل در یڪ لحظه و مدت ڪوتاه تحقق نیافته ، بلڪه لازمه تحقق آن ، استمرار عمل مادے در زمان است مثل استعمال علنی لباس یا نشان دولتی بدون مجوز .

⬅تقسیم بندی از نظر نحوه ارتڪاب

🔷جرم مقید :
🔹جرمی است ڪه بر حسب تعریف قانونی و یا صدق عرفی ، زمانی واقع می شود ڪه تحقق خارجی پیدا می ڪند ڪه نتیجه اے ڪه از آن منظور نظر است حاصل شده باشد ، مثل سرقت ڪه عمل ربایش صورت گرفته .

🔶جرم مطلق :
🔸جرمی است ڪه به صرف ارتڪاب عمل واقع شده تحقق می یابد اعم از اینڪه عمل به نتیجه مطلوب عامل رسیده یا نرسیده باشد .

🔷جرم ساده :
🔹جرمی است ڪه عنصر مادے جرم از یڪ عمل یا گفتار و یا ترڪ فعل حاصل شده باشد مثل سرقت ، قذف ، زنا .

🔶جرم به عادت :
🔸جرمی است ڪه عنصر مادی مستلزم اعمال متعدد است ڪه هریڪ از آن اعمال منفردا قابل تعقیب نیستند .

🔷جرم جمعی :
🔹جرمی است ڪه از یڪ رشته اعمال پی در پی تشڪیل شده است ڪه مجموع آن اعمال ، ڪلا یڪ عمل شناخته شده و برای آن مجازات تعیین می شود .

🔶جرم مرتبط :
🔸جرائمی هستند ڪه بعضی از انها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتڪاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد . مثل سرقت در دنباله قتل .

🔷جرم مرڪب :
🔹جرمی است ڪه عنصر مادی تشڪیل دهنده آن از چند عمل ترڪیب یافته ڪه هریڪ به تنهایی جرم نبوده ، بلڪه مجموعه آن عنصر مادے جرم را تشڪیل می دهد . مثلا ڪلاهبردارے

🔶جرم مشهود:
🔸جرم مشهود جرمی است ڪه مرتڪب در حین ارتڪاب غافلگیر شده و دلایل جرم هم مشهود است .

🔷جرم غیر مشهود:
🔹جرم غیر مشهود جرمی است ڪه مدت زمانی است ڪه به ارتڪاب رسیده و به دست آوردن دلایل آن غیر ممڪن و یا غیر مسلم است .

⬅اقدامات مجرمانه بے بهره :

🔶جرم عقیم :
🔸وقتی است ڪه مجرم به واسطه عدم مهارت یا بی فڪرے خود یا یڪ علت اتفاقی غیرقابل پیش بینی نتیجه ای از عمل خویش نمی گیرد . مثلا فردے ڪه با وجود تهیه مقدمات و تیراندازے نمی تواند مجنی علیه خود را به لحاظ اشتباه در دید و عدم مهارت تیراندازے بڪشد عملی انجام داده است ڪه اصطلاحا به آن جرم عقیم گویند .

🔷جرم محال :
🔹در جرم محال همانند جرم عقیم ، مرتڪب تا پایان مسیرمجرمانه پیش می رود اما پاه به این علت ڪه نمی داند موضوع جرم وجود ندارد و گاه به این دلیل ڪه آگاه نیست وسایل مورد استفاده او برای ارتڪاب جرم بی اثرند ، انجام بزه محال می نماید ، در شڪل اول مثل آنڪه مجرم به گمان اینڪه شخص زنده اے را می ڪشد به مرده اے تیراندازے می ڪند و درشڪل دوم مانند اینڪه برای قتل دیگرے از “شڪر” به جاے”ماده سمی” استفاده نماید .

همچنین ببینید

قانون

اصل برائت در قانون اساسي به چه معناست؟

  برائت، يعني پاك و مبرا بودن از عيب؛ اما در احكام وقتي مي‌گويند ذمه …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *